Шаехов_Л.

Шәехов Л. М. Татар шигъри трагедиясе / Л.М. Шәехов. – Казан: ТӘһСИ, 2016. – 160 б. («Фәнни Татарстан» журналы китапханәсе; 9 нчы китап)

Әлеге хезмәт татар драматургиясендә шигъри трагедия жанрын тулаем һәм комплекслы өйрәнүгә багышланган беренче монография булып тора. Татар әдәбияты, бигрәк тә татар шигърияте белән кызыксынучыларга тәкъдим ителә.