Татар лексикология том3 часть1

Татар лексикологиясе: өч томда / проект җит. М. З. Зәкиев; ред. Г. Р. Галиуллина. – Казан: ТӘһСИ, 2017. – Т. III. 1 кис.– 536 б. 

 «Татар лексикологиясе»нең өченче томы беренче кисәгендә оно- мастика фәне һәм аның тармакларының формалашу тарихы һәм хәзерге халәте, татар телендә кулланылышта йөргән ялгызлык исемнәренең үзен- чәлекләре яктыртыла. Хезмәттә ялгызлык исемнәрен өйрәнү ономасти- каның тармаклары кысасында бирелеп, бу төр берәмлекләрнең барлыкка килү, үсеш-үзгәрешен, кулланылыш формаларын ачыклау тел белеме һәм ономастика фәне казанышларына нигезләнеп башкарыла, шулай ук, ялгызлык исемнәренең үзенчәлекле табигатен истә тотып, башка фәннәр материалына да мөрәҗәгать ителә. Басма тел белгечләренә, аспирантларга, студентларга һәм татар әдәби теле белән кызыксынган киң катлам укучыларга тәкъдим ителә.