Татарская грамматика том3

Татар грамматикасы: өч томда / проект җит. һәм автор М.З. Зәкиев. – Тулыландырылган 2 нче басма. – Казан: ТӘһСИ, 2017. – III. т. – 536 б. 

Бу монографик хезмәттә татар синтаксисы фәненең тарихы, формалашуы, үсеше, актуаль мәсьәләләре яктыртыла. Гади һәм кушма җөмлә, текст синтаксисы мөмкин кадәр эзлекле һәм тулы итеп бәян ителә. Китап татар теле белгечләренә, укытучыларга, югары уку йортлары студент- ларына, аспирантларына һәм магистрларына, татар теленең синтаксик төзелеше белән кызыксынучыларга тәкъдим ителә.